Carer Support
1300 782 975
Monday to Friday
9am – 5pm
Interpreter Service:
131 450

Interpreter service

If you need an interpreter, please call TIS National on 131 450 and ask them to call My Forever Family on 1300 782 975. Our business hours are 9.00am to 4.30pm.

Arabic:

إذا كنت بحاجة إلى مترجم، يرجى الاتصال ﺒ TIS الوطنية على الرقم 450 131 وأطلب منهم الاتصال بمنظمة My Forever Family NSW على هاتف رقم (975 782 1300). ساعات العمل الخاصة بنا 9 ص إلى 5 م

Simplified Chinese:

如果您需要口译员,请拨打TIS National 的电话131 450,请他们打电话 给 My Forever Family NSW,电话号码: 1300 782 975。我们的营业 时间是 9am – 4:30pm。

Turkish:

Eğer bir tercümana ihtiyaç duyarsanız, lütfen 131 450 nolu telefondan TIS Ulusal’ı arayın ve onlardan 1300 782 975 nolu telefondan My Forever Family NSW ile görüşmelerini isteyin. Çalışma saatlerimiz 9am – 4:30pm.

Vietnamese:

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Quốc gia (TIS Quốc gia) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho My Forever Family NSW theo số 1300 782 975. Giờ làm việc của chúng tôi là 9am – 4:30pm.

Your privacy

Any information collected through our online enquiry form, feedback, phone or web chat services are managed in accordance with our privacy policy. The information provided by our service is not legal advice.